Innvandringsavdelingen

Innvandringsavdelingen (INN) har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), samt overordnet ansvar for driften av statlige asylmottak.

Avdelingen har også ansvaret for utlendingslovgivningen med tilhørende forskriftsverk, samt å ivareta norske interesser knyttet til beskyttelse og migrasjon i EU, Norges deltagelse i Schengen-samarbeidet og i en rekke internasjonale organisasjoner som FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) og International Organisation for Migration (IOM).

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett-, styrings-, og mottaksseksjonen (BSM)

  Seksjonen har blant annet ansvar for etatsstyring, økonomistyring og budsjett samt organisering av og innholdet i innkvarteringstilbudet til asylsøkere i Norge.

 • Migrasjons- og flyktningseksjonen (MFS)

  Europapolitikk og globalt samarbeid, UNHCR, overføringsflyktninger, retur og tilbakevending.

 • Regelverks- og praksisseksjonen (RPS)

  Utlendingsregelverk, praksisstyring, menneskerettigheter og overvåkningsorganer.

 • Regelverks- og kontrollseksjonen (RKS)

  Utlendingsregelverk, praksisstyring og sikkerhetssaker.