Budsjett-, styrings-, og mottaksseksjonen (BSM)

Seksjonen har blant annet ansvar for etatsstyring, økonomistyring og budsjett samt organisering av og innholdet i innkvarteringstilbudet til asylsøkere i Norge.

Budsjett-, styrings-, og mottaksseksjonen (BSM) har blant annet ansvaret for koordinering av avdelingens arbeid med etatsstyring av UDI og UNE, herunder utarbeiding av tildelingsbrev, planlegging og gjennomføring av etatsstyringsmøter og oppfølging av faste rapporteringer fra virksomhetene. Seksjonen har videre ansvaret for økonomistyringen av underliggende virksomheter, herunder spørsmål i tilknytning til løpende budsjett og regnskap, økonomikontroll og oppfølging av tilskuddsforvaltning. Seksjonen har også ansvar for INNs interne virksomhetsstyring. Videre har seksjonen faglig ansvar for organisering av og innholdet i innkvarteringstilbudet til asylsøkere i Norge. Sekretariatet for flyktningsituasjonen er også administrativt en del av BSM. Seksjonen har i tillegg ansvar for avdelingens FoU-virksomhet og det nasjonale kontaktpunktet for European Migration Network (EMN).

BSM har ansvar for koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet, herunder utarbeidelse av budsjettforslag og de årlige budsjettrevisjonene på avdelingens ansvarsområder. Seksjonen har også ansvaret for resultatregnskapet og riksrevisjonssaker, vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser i utredningssaker, samt avdelingens bidrag i beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen (BGU).