Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og et pådriveransvar for sikkerhetsstyring i justissektoren.

Avdelingen har i tillegg ansvar for oppfølging av departementenes arbeid med samfunnssikkerhet i sivil sektor etter samfunnssikkerhetsinstruksen og et overordnet ansvar for forebyggende sikkerhet etter sikkerhetsloven i sivil sektor etter Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 om Fordeling av ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Videre har avdelingen et ansvar for nasjonal digital sikkerhet i sivil sektor, og skal utforme regjeringens politikk for digital sikkerhet, herunder etablere nasjonale krav og anbefalinger for offentlige og private virksomheter

Avdelingen har Krisestøtteenheten, fire seksjoner og ekspedisjonssjefens stab.

Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for etatsstyringen av følgende virksomheter:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Hovedredningssentralene (HRS) (HRS Nord-Norge/HRS Sør-Norge).
  • Sivil klareringsmyndighet (SKM)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til

Avdelingen har følgende seksjoner: