Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Hovedredningssentralen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Forsvarsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til Justis- og beredskapsdepartementet ved Samfunnssikkerhetsavdelingen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

Til toppen