Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet, og arbeider med nasjonal sikkerhet, motstandsdyktighet, beredskap og krisehåndtering.

Avdelingen har et pådriver- og koordineringsansvar for sikkerhet i sivil sektor og i justissektoren og har fagansvar for den offentlig organiserte redningstjenesten, nød- og beredskapskommunikasjon og redningshelikoptertjenesten.

Samordningsansvaret for digital sikkerhet i sivil sektor er tillagt avdelingen. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og et overordnet ansvar for forebyggende nasjonal sikkerhet etter sikkerhetsloven i sivil sektor.

Avdelingen etatstyrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Hovedredningssentralene (HRS) og Sivil klareringsmyndighet (SKM).

Avdelingen har ansvar for sikkerhetsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, sivilbeskyttelsesloven, produktkontrolloven og eltilsynsloven.

Avdelingen har også ansvar for å koordinere totalforsvarsarbeidet på departementesnivå, for policyutviklingen og for å følge opp arbeidet i sentralforsvarsforum samt for kontaktgruppen på departementsnivå.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Krisestøtteenheten

  Krisestøtteenheten (KSE) støtter lederdepartementet ved krise- og hendelseshåndtering. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet. KSE bemanner også døgnkontinuerlig sivilt situasjonssenter som er plassert i JD, og er fast kontaktpunkt i departementet ved beredskapshendelser.

 • Seksjon for budsjett og styring

  Seksjonen har ansvar for Samfunnssikkerhetsavdelingens arbeid med statsbudsjettet. Seksjonen skal legge strategier for utvikling av departementets etatsstyring av NSM, HRS, SKM og DSB, og ivareta løpende, operativ etatsstyring i nært samarbeid med øvrige seksjoner i avdelingen. Seksjonen har også ansvar for spørsmål om organisering av de underliggende virksomhetene og samordner arbeidet med avdelingens riksrevisjonssaker.

 • Seksjon for sikkerhet og motstandsdyktighet

  Seksjon for sikkerhet og motstandsdyktighet (SSM) har ansvar for forebyggende nasjonal sikkerhet og motstandsdyktighet på sivil side og beskyttelse mot sammensatte virkemidler. Seksjonen ivaretar også det nasjonale samordningsansvaret for digital sikkerhet.

 • Seksjon for strategisk analyse

  Seksjon for strategisk analyse har ansvar for analyse og kunnskapsproduksjon innen samfunnssikkerhet og nasjonal sikkerhet. Seksjonen har også ansvar for rammeverk for samfunnssikkerhet og nasjonal sikkerhet og for internasjonalt arbeid med NATO, EU, Norden, FN og OECD.

 • Seksjon for redning og beredskap

  Seksjon for redningstjeneste og nødkommunikasjon har ansvaret for den offentlig organiserte redningstjenesten, nød- og beredskapskommunikasjon samt forsterkningsressurser og sivil beredskap.

 • Juridisk seksjon

  Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling på Samfunnssikkerhetsavdelingens område. Sentrale lover er sikkerhetsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven og sivilbeskyttelsesloven.