Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Lov- og regelverksutvikling og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Internasjonal seksjon (INT)

  Seksjonen har ansvar for å legge strategier for utvikling av norsk deltagelse og posisjoner på internasjonale arenaer. Seksjonen skal delta i relevante internasjonale råd og organer samt rapportere til internasjonale organer. Seksjonen har ansvar for grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning.

 • Juridisk seksjon (JUS)

  Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling på Politiavdelingens område. Sentrale lover er politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven.

 • Seksjon for økonomi, beredskap og langtidsplanlegging (ØBL)

  Seksjonen har for utvikling av langtidsplaner, herunder strategier for utvikling av politiets beredskapskapasiteter, for statsbudsjettprosessen og investeringsplaner samt beredskap og krisehåndtering.

 • Seksjon for nasjonal sikkerhet (SNS)

  Seksjonen har ansvar for nasjonal sikkerhet i Politiavdelingen. Seksjonen skal ivareta, analysere og videreutvikle prioriteringer og målsettinger for politi- og lensmannsetaten og PST nasjonalt, og i internasjonal kontekst der det er relevant. Seksjonen har også ansvaret for internasjonale politioperasjoner.

 • Seksjon for styring og organisasjonsutvikling (SSO)

  Seksjonen har ansvar for å samordne, gjennomføre og videreutvikle departementets styringsdialog med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Generaladvokaten.