Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet på både kort og lang sikt. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. Lov- og regelverksutvikling, kriminalitetsbekjempelse, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvarsområde.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for kriminalitetsbekjempelse (SKB)

  Seksjonen har oppgaver som følger av Politiavdelingens samlede ansvar for å tilrettelegge for langsiktig styring og utvikling av politiet og PST innenfor kriminalitetsbekjempelse. Det overordnede målet for seksjonen er å bidra til politikkutvikling og strategiske veivalg på dette feltet i et fremtidsrettet perspektiv og under hensyn til internasjonale føringer.

 • Juridisk seksjon (JUS)

  Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling på Politiavdelingens område. Sentrale lover er politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven.

 • Seksjon for økonomi, beredskap og langtidsplanlegging (ØBL)

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet for politiet. De har også ansvar for å følge opp politiets beredskapsarbeid, og har ansvar for avdelingens krisehåndtering og øvelsesplanlegging. I tillegg har seksjonen ansvar for å koordinere departementets arbeid med analyser og langtidsplan for politi- og påtalemyndigheten, samt oppfølging av bygge- og leiesaker for politiet.

 • Seksjon for nasjonal sikkerhet (SNS)

  Seksjonen har ansvar for politikkutvikling knyttet til nasjonal sikkerhet innenfor Politiavdelingens ansvarsområde, som blant annet omfatter analyser og policyutvikling for politi- og lensmannsetaten og PST med fokus på de mest alvorlige truslene.

 • Seksjon for styring og organisasjonsutvikling (SSO)

  SSO har ansvar for å samordne, gjennomføre og videreutvikle departementets styringsdialog med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Generaladvokaten.