Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet på både kort og lang sikt. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. Lov- og regelverksutvikling, forebygging og bekjempelse av kriminalitet, politiberedskap, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvarsområde.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for kriminalitetsbekjempelse (SKB)

  Seksjonen har oppgaver som følger av Politiavdelingens samlede ansvar for å tilrettelegge for langsiktig styring og utvikling av politiet og PST innenfor kriminalitetsbekjempelse.

 • Juridisk seksjon (JUS)

  Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling på Politiavdelingens område. Sentrale lover er politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven.

 • Seksjon for budsjett, styring og plan (BSP)

  Seksjonen har ansvar for departementets tildelingsbrev og styringsdialog med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Generaladvokaten. Seksjonen har også ansvar for organisasjonsspørsmål som gjelder disse virksomhetene.

 • Seksjon for nasjonal sikkerhet , beredskap og krisehåndtering (NSBK)

  Seksjonen har ansvar for politikkutvikling knyttet til nasjonal sikkerhet innenfor Politiavdelingens ansvarsområde, som blant annet omfatter analyser og policyutvikling for politi- og lensmannsetaten og PST med fokus på de mest alvorlige truslene.