Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Avdelingen har også ansvaret for administrasjon av Den høyere påtalemyndighet. Lov- og regelverksutvikling og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Internasjonal seksjon (INT)

  Seksjonen har ansvar for koordinering av politiavdelingens internasjonale arbeid og saker innen grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning.

 • Juridisk seksjon (JUS)

  Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling på Politiavdelingens område. Sentrale lover er politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven.

 • Seksjon for økonomi, analyse og langtidsplan (ØAL)

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet for politiet og Den høyere påtalemyndighet. I tillegg har seksjonen ansvar for å koordinere departementets arbeid med analyser og langtidsplan samt oppfølging av bygge- og leiesaker for politiet og påtalemyndigheten.

 • Sikkerhet- og beredskapsseksjonen (SBS)

  Seksjonen har ansvar for strategiutvikling innen politiberedskap som blant annet omfatter arbeid med å redusere sårbarheten i samfunnet, beredskap og krisehåndtering og objektsikring.

 • Seksjon for styring og organisasjon (SSO)

  Seksjonen har ansvar for departementets tildelingsbrev og styringsdialog med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Den høyere påtalemyndighet og Generaladvokaten.

Til toppen