Seksjon for kriminalitetsbekjempelse (SKB)

Seksjonen har oppgaver som følger av Politiavdelingens samlede ansvar for å tilrettelegge for langsiktig styring og utvikling av politiet og PST innenfor kriminalitetsbekjempelse. Det overordnede målet for seksjonen er å bidra til politikkutvikling og strategiske veivalg på dette feltet i et fremtidsrettet perspektiv og under hensyn til internasjonale føringer.