Seksjon for nasjonal sikkerhet (SNS)

Seksjonen har ansvar for nasjonal sikkerhet i Politiavdelingen. Seksjonen skal ivareta, analysere og videreutvikle prioriteringer og målsettinger for politi- og lensmannsetaten og PST nasjonalt, og i internasjonal kontekst der det er relevant. Seksjonen har også ansvaret for internasjonale politioperasjoner.