Seksjon for nasjonal sikkerhet (SNS)

Seksjonen har ansvar for politikkutvikling knyttet til nasjonal sikkerhet innenfor Politiavdelingens ansvarsområde, som blant annet omfatter analyser og policyutvikling for politi- og lensmannsetaten og PST med fokus på de mest alvorlige truslene.