Seksjon for økonomi, beredskap og langtidsplanlegging (ØBL)

Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet for politiet. De har også ansvar for å følge opp politiets beredskapsarbeid, og har ansvar for avdelingens krisehåndtering og øvelsesplanlegging. I tillegg har seksjonen ansvar for å koordinere departementets arbeid med analyser og langtidsplan for politi- og påtalemyndigheten, samt oppfølging av bygge- og leiesaker for politiet.