Styrer, råd og utvalg under Justis- og beredskapsdepartementet

Her finner du:

 • permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper
 • tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper
 • innstillinger som er levert.

   

Permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper

 • Advokatbevillingsnemnden

  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

 • Det interdepartementale polarutvalg

  Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justisdepartementet, Polaravdelingen.

 • Rådet for taushetsplikt og forskning

  Rådet for taushetsplikt og forskning er oppnevnt av Justisdepartementet i medhold av forvaltningslovforskriften § 9.

 • Straffelovrådet

  Rådet skal utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

  Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i juni 2020 et nytt tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.

 • Tilsynsutvalget for dommere

  Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

Tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper

 • Totalberedskapskommisjonen

  Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Den ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Utvalget skal levere sitt arbeid i juni 2023.

 • Utleverings- og arrestordreutvalget

  Utvalget skal foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Fristen for utvalgets arbeid er 1. juli 2022.

 • Utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien

  Uavhengig utvalg nedsatt av regjeringen 29. april 2022. Det skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022. Utvalget ledes av pensjonert sentralbanksjef Øystein Olsen. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av mai 2023.

 • Utvalg som skal se på politiets bruk av maktmidler

  Justis- og beredskapsministeren vil ha oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. Et ekspertutvalget, under professor Pål Arild Lagestad ledelse, skal levere sin rapport i løpet av 2022.

 • Utvalget om rolleforståelse i politiet

  Utvalget skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). Utredningen skal leveres innen seks måneder etter oppstart av arbeidet. Utvalget ledes av professor Anne-Mette Magnussen.

Innstillinger