Styrer, råd og utvalg under Justis- og beredskapsdepartementet

Her finner du:

 • permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper
 • tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper
 • innstillinger som er levert.

   

Permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper

 • Advokatbevillingsnemnden

  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

 • Det interdepartementale polarutvalg

  Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justisdepartementet, Polaravdelingen.

 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

  Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.

 • Rådet for taushetsplikt og forskning

  Rådet for taushetsplikt og forskning er oppnevnt av Justisdepartementet i medhold av forvaltningslovforskriften § 9.

 • Tilsynsutvalget for dommere

  Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

 • Andre permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper

Tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper

 • Domstolkommisjonen

  Domstolkommisjonen ble oppnevnt i august 2017 for å utrede domstolenes organisering og uavhengighet. Den første delrapporten tok for seg domstolenes struktur, og ble overlevert 1. oktober 2019; andre delrapport kommer innen 11. august 2020.

 • Rettshjelpsutvalget

  Utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen og levere sin utredning våren 2020.

 • Partnerdrapsutvalget

  Utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Utvalgets innstilling skal leveres innen september 2019.

 • Arbeidsgruppe som skal se på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

  Arbeidsgruppe som skal avgi sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. januar 2020.

Innstillinger

Til toppen