Styrer, råd og utvalg under Justis- og beredskapsdepartementet

Her finner du informasjon om:

 • permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper
 • tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper
 • innstillinger som er levert

 

Permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper

 • Advokatbevillingsnemnden

  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

 • Det interdepartementale polarutvalg

  Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justis- og beredskapsdepartementet, Polaravdelingen.

 • Straffelovrådet

  Rådet skal utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Salærrådet

  Salærrådet gir kvart år ei tilråding og ei tilleggsfråsegn til Justis- og beredskapsdepartementet om nivået på den offentlege salærsatsen (rettshjelpsatsen), reisefråværsgodtgjersla og stykkprissatsane i straffesaker og sivile saker der det blir innvilga fri rettshjelp.

 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

  Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i desember 2022 et nytt tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Rådets oppgaver er å se til at behandlingen av utlendingene under oppholdet på Trandum, og ved tvangsreturer, skjer i samsvar med lovgivningen.

 • Rådet for taushetsplikt og forskning

  Rådet for taushetsplikt og forskning er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet i medhold av forvaltningslovforskriften § 9.

 • Tilsynsutvalget for dommere

  Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

Tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper

Innstillinger