Straffelovrådet

Rådet skal utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Straffelovrådet ble reetablert ved kongelig resolusjon av 14. juni 2019, og erstatter tidligere råd med samme navn.

Rådet er sammensatt av fire faste medlemmer. Departementet kan ved behov supplere rådet med personer med særskilt kompetanse for det enkelte oppdrag.

Straffelovrådet på nett

Straffelovrådet har egen nettside med mandat, innspill med videre.

Om Straffelovrådet

Opprettet: 2019

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Aktive medlemmer (pr. 19.08.2021)

  • Linda Gröning (leder)
  • Anders Brosveet (medlem)
  • Knut Erik Sæther (medlem)
  • Susann Funderud Skogvang (medlem)
  • Eivind Guldseth (medlem)
  • May-Len Skilbrei (medlem)