Høring – NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Straffelovrådets utredning i NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten: Forslag til reform av straffeloven kapittel 26, hvor rådet har foreslått en rekke endringer i straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.04.2023

Vår ref.: 23/259

Høring - NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Straffelovrådets utredning i NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten: Forslag til reform av straffeloven kapittel 26, hvor rådet har foreslått en rekke endringer i straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd.

Straffelovrådet ble opprettet 14. juni 2019. Rådet skal utrede og legge frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådet fikk 10. mars 2021 i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, herunder straffebudet om voldtekt, med sikte på å utforme en regulering som samlet sett ivaretar den enkeltes rett til seksuell selvbestemmelse og andre grunnleggende krav til en rettsstatlig utforming av straffelovgivningen. Utredningen ble levert til Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2022.

Nærmere informasjon om Straffelovrådet er tilgjengelig på rådets hjemmeside.

Straffelovrådets utredning i foreløpig utgave er tilgjengelig på regjeringens hjemmeside her. Utredningen vil foreligge i endelig utgave i uke 4. Den endelige utgaven vil erstatte den foreløpige på regjeringens hjemmeside.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på Straffelovrådets forslag. Høringsfristen er 13. april 2023.  

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.


Med hilsen

Sigurd Skjelde Aaserudhagen
avdelingsdirektør

Benedikte Strøm
lovrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Generaladvokaten

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Krigsadvokatene for Sør-Norge

 

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og  miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST)

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

De regionale kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Diskrimineringsnemnda

Erstatningsnemda for voldsofre

Helsedirektoratet

Kommunene

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens barnehus

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Aksept

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Atlas-alliansen

BonjuSámit

Care Norge

Caritas Norge

Den norske bamseklubben

Den norske Dommerforeningen

Den norske Helsingforskomité

DIXI – ressurssenter i Oslo

Elevorganisasjonen

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Flyktninghjelpen

FN-sambandet i Norge

Forbundet for transpersoner i Norge

Forening for kjønnsforskning i Norge

Frelsesarmeen

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Fritt ord

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

Gatejuristen

Helseutvalget for bedre homohelse

HivNorge

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights service (HRS)

ICJ-Norge

IKT-Norge

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

JussBuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorenes organisasjon

Krisesentersekretariatet

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsforeningen for transskjønnete

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Mannsforum

Menneskerettsalliansen

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Norges Handikapforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges Offisersforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Norsk rikskringkasting

Norske kveners forbund

Norske kvinnelige akademikere

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Samers Riksforbund

Nye SOS Rasisme

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Queer

PION – Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

Politiets fellesforbund

Politijuristene

PRO-senteret

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettspolitisk forening

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Samenes Folkeforbund

Seksualpolitisk nettverk for ungdom

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for seksuelt misbrukte menn

Sex og Politikk

Skeiv ungdom for mangfold mot diskriminering

Skeiv verden

SMil Norge

Statsadvokatenes forening

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep - FMSO

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Stopp Diskrimineringen

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Taternes landsforening

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge

Utrop

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

 

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Handelshøyskolen BI

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Politihøgskolen

Universitetene