NOU 2022: 21

Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten — Forslag til reform av straffeloven kapittel 26

Straffelovrådet ble bedt om å foreta en samlet gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, herunder bestemmelsen om voldtekt, med sikte på å utforme en regulering som samlet sett ivaretar den enkeltes rett til seksuell selvbestemmelse og andre grunnleggende krav til en rettsstatlig utforming av straffelovgivningen. På denne bakgrunn har rådet foreslått flere endringer i straffeloven kapittel 26 om seksuallovbrudd. Dette omfatter blant annet en ny bestemmelse om seksuell omgang uten samtykke som rammer flere tilfeller av ufrivillig seksuell omgang enn dagens bestemmelse om voldtekt, en ny bestemmelse om seksuell utnyttelse av personer som er ruspåvirket, et styrket vern mot seksuell utnyttelse av personer under 18 år i en særlig sårbar situasjon, at den seksuelle lavalderen senkes til 15 år, og avkriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester fra voksne.

Les dokumentet