NOU 2022: 21

Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten— Forslag til reform av straffeloven kapittel 26

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Straffelovrådet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2019 for å utrede og legge frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådets tredje oppdrag går ut på å foreta en samlet gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser. Rådet avgir med dette sin utredning.

Oslo 19. desember 2022

Linda Gröning

Leder

Anders Brosveet

Runar Torgersen

Susann Funderud Skogvang

Eivind Guldseth

May-Len Skilbrei

Benedikte Strøm

Kristian Klem

Til forsiden