Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen bestemte i dag at den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, trer i kraft 1. januar 2023.

– Jeg er glad for at vi med denne loven får en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning. Den nye ordningen skal sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom. Dette utgjør i dag om lag 67 prosent av voldserstatningssakene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Målet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen, blant annet med et enkelt og tydelig regelverk, som sikrer at voldsutsatte enklere kan sette seg inn i sine rettigheter og raskt få utbetalt erstatning, når vilkårene for dette er oppfylt.

Ny lov er basert på alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette innebærer blant annet at voldserstatningskrav som en hovedregel skal behandles av domstolene som del av straffesaken. Statens utbetaling av voldserstatning skal tilsvare det beløpet skadevolderen er holdt ansvarlig for i straffesaken. Erstatning skal utbetales nærmest umiddelbart etter rettskraftig dom, og uten søknadsprosess. Staten vil fremme regresskrav mot skadevolder for erstatningsbeløpet.

Dersom det ikke foreligger dom i saken, for eksempel ved henleggelse, kan den voldsutsatte søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Etter ny lov stilles det færre skjønnsmessige vilkår, og dette vil føre til raskere behandling av søknader. Regjeringen vil sikre at Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø ikke skal bygges ned, men tilføres andre oppgaver slik at bemanningen ved kontoret ikke reduseres. Arbeidet med å vurdere tiltak for å styrke kontoret er i gang.

– En rask avklaring vil lette situasjonen for de voldsutsatte og redusere deres økonomiske bekymringer. Jeg håper også at det vil bidra til raskere og bedre bearbeidelse av det de har vært utsatt for, sier justis- og beredskapsminister  Emilie Enger Mehl.

Den nye loven medfører en rekke endringer som påvirker retten til voldserstatning. For å gjøre det enklere for de som har vært utsatt for voldshandlinger å finne ut av hva dette betyr for dem, se kunngjøringen som redegjør for endringene på en oversiktlig måte.

Kunngjøring i forbindelse med ikraftredelsesdato ny voldserstatningslov