Overgangsregler til ny voldserstatningslov vedtatt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har bestemt at ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, skal tre i kraft 1. januar 2023. Det er i dag vedtatt overgangsregler til den nye loven.

Formålet med overgangsreglene er å avklare spørsmål som kan oppstå ved behandling av krav om voldserstatning i overgangen mellom gammel og ny lov.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass overgangsregler som gir voldsutsatte i eldre saker bedre tid til å fremme søknad om erstatning. På denne måten forlenger vi muligheten til å søke for de som ikke har tilegnet seg informasjon om fristreglene etter ny lov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Blant annet er det gitt en overgangsbestemmelse som utsetter søknadsfristen i saker som er avgjort før 1. januar 2023. I disse sakene vil fristene for å søke om erstatning regnes fra lovens ikrafttredelse, i stedet for tidspunktet for rettskraftig dom eller påtaleavgjørelse. En voldsutsatt som har fått avgjort saken sin ved rettskraftig dom før 1. januar 2023, kan dermed fremme sin søknad til Kontoret for voldsoffererstatning frem til 1. juli 2023. Dersom saken er avgjort ved endelig påtaleavgjørelse før 1. januar 2023, kan den voldsutsatte nå fremme søknad til Kontoret for voldsoffererstatning frem til 1. januar 2024.

Videre fastsetter overgangsreglene at Statens sivilrettsforvaltning (SRF) skal behandle klagesaker som ferdigstilles etter gammelt regelverk, tillegg til at SRF gis omgjøringsmyndighet i saker behandlet av Erstatningsnemda for voldsofre.

Overgangsregler til lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) (Lovdata)