Erstatningsordninger

Informasjon om voldsoffererstatningsordningen og Stortingets rettferdsvederlagsordning.

Voldsoffererstatning

Hva er voldsoffererstatning?

Hvis du har fått en personskade som følge av en straffbar handling, kan du ha rett til å få erstatning for tap som følger av skaden. I utgangspunktet er det voldsutøveren som skal gjøre opp for seg og betale erstatningen. Men du skal slippe å måtte kreve inn fra vedkommende. I stedet kan du søke staten om voldsoffererstatning.  Da trer staten inn i ditt krav mot voldsutøveren, og det blir opp til staten å søke regress fra skadevolder. 

Søknad om voldsoffererstatning

Det aller første du bør gjøre hvis du vil søke om voldsoffererstatning, er å anmelde saken til politiet så fort som mulig. En rask anmeldelse er ofte nødvendig for å få saken så godt opplyst at man kan konstatere at vilkårene for erstatning er til stede, og hvem som er gjerningsmannen. I forbindelse med anmeldelsen, må du si til politiet at du ønsker at gjerningspersonen skal straffes og betale erstatning. Dette er et vilkår for voldsoffererstatning fra staten.

Søknaden behandles i første instans av Kontoret for voldsoffererstatning. Eventuelle klager avgjøres av Erstatningsnemnda for voldsofre. Statens sivilrettsforvaltning har fått delegert myndighet til å avgjøre noen klagesaker, og de er også sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre.

Søknadsskjema og ytterligere opplysninger kan du finne på voldsoffererstatning.no

Trenger du bistand?

Du som er kriminalitetsoffer eller pårørende, kan få informasjon og veiledning av Rådgivningskontorene for voldsofre (RKK). De kan blant annet hjelpe til i søknadsprosessen, herunder bistå med å fylle ut søknadsskjema. Du kan ringe støttetelefonen for kriminalitetsofre på telefon 800 40 008 eller kontakte ditt nærmeste RKK-kontor.

I utgangspunktet skal det ikke være behov for advokatbistand i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning. Dersom du likevel skulle ha behov for advokatbistand, kan utgiftene etter omstendighetene dekkes av det offentlige. Advokaten du ønsker og fylkesmannen i ditt fylke kan gi nærmere opplysninger. 

Mer informasjon finner du på fylkesmannen.no.

Om regelverket

Justisdepartementet har det overordnede ansvar for voldsoffererstatningsordningen og regelverket. Erstatning fra staten til voldsofre er regulert i voldsoffererstatningsloven som avløser voldsoffererstatningsforskriften. Overgangsbestemmelsene er utformet slik at forskriften gjelder for skader som skjedde før lovens ikrafttredelse (1. juli 2001).

Du kan ikke få voldsoffererstatning for straffbare handlinger som skjedde før 1.1.1975, men du kan vurdere å søke om rettferdsvederlag, se nedenfor.

Stortingets rettferdsvederlagsordning 

Hva er rettferdsvederlag?

Rettferdsvederlagsordningen (tidligere kalt billighetserstatningsordningen) er Stortingets egen kompensasjonsordning for deg som har kommet særlig uheldig ut i ditt møte med det offentlige i forhold til andre på samme tid. Ordningen er ikke nærmere regulert i formelle regler, men er utviklet gjennom praksis basert på skjønn. . Du vil ikke få dekket ditt økonomiske tap, men etter omstendighetene kan du få et mindre beløp som symboliserer et plaster på såret for den uretten som du er påført. Du kan ikke søke om rettferdsvederlag for forholdet som er omfattet av andre erstatnings- eller kompensasjonsordninger. 

Søknad om rettferdsvederlag

Du kan sende søknad om rettferdsvederlag til Statens sivilrettsforvaltning som er sekretariat for ordningen. Statens sivilrettsforvaltning vil gå gjennom saken og sende den til faginstanser der dette er nødvendig for å få opplyst saken. Aktuelle faginstanser kan være blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Når faginstansen har gitt sin uttalelse, skriver Statens sivilrettsforvaltning sin innstilling i saken, som deretter blir sendt til Stortingets utvalg for rettferdsvederlag som avgjør saken.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger finner du hos Statens sivilrettsforvaltning 

De ulike departementenes ansvar

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for etatsstyringen av Statens sivilrettsforvaltning som er sekretariat for Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, og følgelig har Justis- og beredskapsdepartementet et overordnet administrativt ansvar for enkelte sider av rettferdsvederlagsordningen. Men det er det enkelte fagdepartement eller deres underliggende organer som har som oppgave å håndtere saker som hører under deres fagområde. 

Om særskilte rettferdsvederlagsordninger

I tillegg til den ordinære rettferdsvederlagsordningen, har det ved flere anledninger vært etablert særskilte ordninger for bestemte grupper, for eksempel særordningen for tidligere barnevernsbarn (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ), særordningen for tatere/romanifolk (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og særordningen for samer og kvener (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Mer informasjon som de særskilte ordningene finner på sivilrett.no