Historisk arkiv

Foreslår å gjøre det lettere å inndra utbytte fra kriminelle gjenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring Straffelovrådets utredning om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Rådet har særlig sett på om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe denne typen kriminalitet.

- Kriminelle gjenger er drevet av profitt, og mange kriminelle er villig til å risikere fengselsstraff for å oppnå raske penger. Å ta fra dem statussymboler og andre verdier er derfor et viktig virkemiddel for å bekjempe gjenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Straffelovrådets hovedkonklusjon er at dagens regelverk i hovedsak gir tilstrekkelige hjemler for å sikre effektiv inndragning av utbytte fra kriminelle gjenger. Rådet foreslår likevel lovendringer som er ment å klargjøre og presisere rettstilstanden. I tillegg foreslår rådet en ny hjemmel for å inndra utbytte uten at det kan konkretiseres hvilken straffbar handling utbyttet stammer fra.

- Vi må sørge for at regelverket er klart og forståelig slik at det blir effektivt i praksis. Forslaget som åpner for at politiet kan inndra utbytte uten å måtte konkretisere hvilken straffbar handling utbytte stammer fra er viktig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslaget som i dag sendes på høring, er det andre forslaget fra Straffelovrådet for å bekjempe gjengkriminalitet.

- Kriminelle gjenger hører ikke hjemme i samfunnet vårt. I juni sendte regjeringen på høring et forslag som gjør det straffbart å delta i og rekruttere til kriminelle gjenger. Vi trenger alle gode virkemidler for å stoppe de kriminelle gjengene, sier Monica Mæland.