Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg foreslår mer effektive regler for inndragning av kriminelt utbytte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalitet skal ikke lønne seg, og utbytte fra kriminalitet skal ikke finansiere ny kriminalitet. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Straffelovrådet sett på hvordan reglene om inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger kan gjøres mer effektive.

– Kriminelle gjenger skal ikke lokke til seg ungdom med luksusgjenstander og statussymboler. Derfor jobber regjeringen med å endre reglene om inndragning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  

I sin nye utredning foreslår Straffelovrådet at inndragning som har karakter av straff, reguleres som «konfiskasjon» i et nytt kapittel i straffeloven. Det nye forslaget er ment å gjøre inndragningsregelverket mer forståelig og dermed enklere å praktisere. Det skal også bedre rettsikkerheten. Endringene innebærer ikke noen utvidelse av adgangen til inndragning etter gjeldende rett.  

– Et klart og pedagogisk regelverk er viktig i praksis. Vi vil jobbe videre dette og med de andre forslagene fra Straffelovrådet. Samlet sett vil dette styrke politiet i kampen mot gjengkriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.  

Mer om rapporten 

Straffelovrådet avga 25. mai sin tredje utredning til Justis- og beredskapsdepartementet; Tilleggsutredning til NOU 2020: 10 Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling. I utredningen foreslår rådet bestemmelser om «konfiskasjon» som en ny form for straff. Utredningen er svar på et tilleggsoppdrag til NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet.  

I NOU 2020: 10 foreslo Straffelovrådet å skille ut inndragning av pønal karakter – det vil si inndragning som har karakter av straff – fra de øvrige inndragningsreglene i straffeloven kapittel 13, og heller regulere inndragning av pønal karakter formelt som straff. Et tydeligere skille mellom pønal inndragning og annen inndragning vil kunne bidra til et mer tilgjengelig og effektivt inndragningsregelverk. Oppdraget for rådets tredje utredning har i lys av dette vært å supplere NOU 2020: 10, gjennom å utforme forslag til nye bestemmelser om pønal inndragning. 

Les rapporten