Historisk arkiv

Skal bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil hindre at flere barn og unge ender opp i kriminelle gjenger. Nå starter arbeidet med en stortingsmelding om ungdoms- og gjengkriminalitet. Meldingen skal først og fremst handle om forebygging av kriminalitet blant barn og unge, men den skal også handle om bekjempelse av kriminelle gjenger.

– Det skal aldri lønne seg å velge et liv som kriminell. Det må også de unge få vite. Når vi ser mindre grupperinger skape utrygghet i lokalmiljøene, er det vår plikt å reagere. I verste fall ender de unge opp i etablerte kriminelle grupper. Det kan vi ikke akseptere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Selv om ungdomskriminaliteten er lav i Norge, har man i de siste par årene sett en negativ utvikling i enkelte miljøer. Det er en liten gruppe som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Det gjelder særlig barn og unge under 15 år, hvor det har vært en økning de siste årene, men det gjelder også i aldersgruppen 15 og 18 år.

Regjeringen arbeider med å forbedre straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. I høst hadde Justis- og beredskapsdepartementet forslag til lovendringer på høring, med  forslag om å innføre flere verktøy i arbeidet med å forebygge ny barne- og ungdomskriminalitet.

– I løpet av våren vil vi også fremme forslag til forbud mot machete, forbud mot å dele voldsfilmer, forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger. Vi vil også gjøre det lettere for politiet å dra inn kriminelt utbytte, sier Monica Mæland.

Barn og unge som begår kriminalitet har ofte store og sammensatte utfordringer. Det krever en bred tilnærming. Derfor skal stortingsmeldingen skrives i samarbeid med flere departementer. Meldingen vil gjennomgå utviklingstrekk i barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten, oppsummere igangsatt arbeid, identifisere gjenstående utfordringer og peke ut en videre politikk på området.

Stortingsmeldingen skal være klar til sommeren.