Høring - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Straffelovrådets andre oppdrag, som utredning nr. 2 omhandler, gjelder reglene om inndragning av utbytte i straffeloven kapittel 13. Rådet ble i mandatet særlig bedt om å se på om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe gjengkriminalitet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.02.2021

Vår ref.: 20/5328

Høring – NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet.

Straffelovrådet ble oppnevnt 14. juni 2019 for å erstatte Straffelovrådet som ble etablert 11. juli 1947. Rådet skal utrede og legge frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådets to første oppdrag er knyttet til såkalt gjengkriminalitet. Det første oppdraget gjaldt spørsmålet om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper. Rådets utredning for dette oppdraget, NOU 2020: 4, ble sendt på høring 24. juni 2020.

Rådets andre oppdrag, som utredning nr. 2 omhandler, gjelder reglene om inndragning av utbytte i straffeloven kapittel 13. Rådet ble i mandatet særlig bedt om å se på om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe gjengkriminalitet.

Rådets hovedkonklusjon er at gjeldende inndragningsregler i hovedsak gir tilstrekkelige hjemler for å sikre effektiv inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet, og at utfordringene knyttet til inndragning i stor grad har andre årsaker enn mangler ved reglene i straffeloven kapittel 13.

Rådet har likevel foreslått lovendringer som er ment å klargjøre og presisere rettstilstanden. Blant annet foreslår rådet å lovfeste det såkalte nullstillingsprinsippet, som innebærer at formålet med inndragning av utbytte er å gjenopprette situasjonen slik den var før den straffbare handlingen fant sted. Rådet foreslår også å klargjøre formålet med og vilkårene for utvidet inndragning etter straffeloven § 68.

Sentralt i rådets forslag er videre anbefalingen om en ny hjemmel for inndragning av utbytte uten at det kan påvises hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra. Det foreslås at slik inndragning bare skal kunne skje dersom det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at utbyttet stammer fra en straffbar handling.  

Endelig foreslår rådet en omstrukturering av inndragningsreglene som bygger på at inndragning etter straffeloven kapittel 13 ikke kan være pønalt begrunnet. I den grad slik pønal inndragning skal kunne ilegges, må den etter rådets syn også formelt defineres som straff. Rådet har ikke utredet eller foreslått hvordan eventuelle nye regler om pønal inndragning kan reguleres, men angir at denne formen for inndragning for eksempel kan skilles ut under betegnelsen «konfiskasjon» i et nytt kapittel i straffeloven.

Siden rådets hovedkonklusjon er at utfordringene med inndragning i stor grad beror på andre forhold enn mangler ved det strafferettslige inndragningsregelverket, har rådet i kapittel 13 pekt på en del andre tiltak som kan komme i stedet for eller supplere de lovendringene som er foreslått. Rådet trekker frem mulige endringer i andre deler av straffeloven og i andre lover, institusjonelle endringer og tiltak for samarbeid og kompetanseheving.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på Straffelovrådets forslag. Det bes også om høringsinstansenes syn på de alternative tiltakene som er skissert i utredningen kapittel 13. Høringsfristen er 19. februar 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

Torunn S. Holmberg
avdelingsdirektør

Nora Bergsjø
rådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
   miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen
   alvorlig kriminalitet (NAST)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kommunene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Regjeringsadvokaten
SametingetSekretariatet for konfliktrådene
Skattedirektoratet
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
   (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
ICJ-Norge
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
JussBuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorenes organisasjon
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen