NOU 2020: 10

Straffelovrådets utredning nr. 2 — Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

Det nye Straffelovrådet har i sin andre utredning vurdert om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe gjengkriminalitet. Rådet mener at reglene i straffeloven kapittel 13 i hovedsak gir tilstrekkelige hjemler for inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Rådet har likevel foreslått lovendringer som er ment å klargjøre og presisere rettstilstanden. Rådet har også foreslått en ny hjemmel for å kunne inndra utbytte uten at det kan påvises hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra. 

Les dokumentet