Tilsynsutvalget for dommere

Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

Tilsynsutvalget er et disiplinærorgan som ble opprettet i 2002 og som behandler klager på dommere. Utvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd

Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

 • Som disiplinærtiltak kan en dommer gis kritikk eller advarsel.
 • Tilsynsutvalget kan gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk uten at dommeren ilegges disiplinærtiltak.
 • Tilsynsutvalget kan ikke vurdere forhold som kan overprøves etter reglene i rettspleielovgivningen for øvrig.

Om Tilsynsutvalget for dommere

Opprettet: 2002

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Tilsynsutvalget for dommere er et disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Dette omfatter alle fagdommere i tingretten, lagmannsrettene, Høyesterett, jordskiftedomstolene og jordskifteoverrettene. Ordningen gjelder foruten de faste embetsdommere, også midlertidige dommere, herunder dommerfullmektiger. Utvalgets viktigste rettesnor er å arbeide for å avdekke forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene.

Medlemmer og varamedlemmer (personlige) i Tilsynsutvalget for dommere:

 • Utvalgets leder er tingretttsdommer Thorstein Funderud Skogvang 
  • vara: Olav Magnus Hohle
 • Tingrettsdommer Anne Gro Aanenesen Kleven
  • vara: Ingvild Skaar
 • Advokat Ketil Myhre
  • vara: Advokat Toralf Wågheim
 • Overlege Eva Albertsen Malt
  • vara: Professor Olav Gjelsvik
 • Seniorrådgiver Heidi Blom
  • vara: Bente Kristin Malmo
 • Jordskifterettsleder Tarjei Bjørgulvsson Berg
  • vara: Jordkiftedommer Solfrid Mykland Fjell