Forsiden

Tilsynsutvalget for dommere

Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

Tilsynsutvalget er et disiplinærorgan som ble opprettet i 2002 og som behandler klager på dommere. Utvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd

Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

  • Som disiplinærtiltak kan en dommer gis kritikk eller advarsel.
  • Tilsynsutvalget kan gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk uten at dommeren ilegges disiplinærtiltak.
  • Tilsynsutvalget kan ikke vurdere forhold som kan overprøves etter reglene i rettspleielovgivningen for øvrig.

Tilsynsutvalget for dommere på domstol.no

Om Tilsynsutvalget for dommere

Opprettet: 2002

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Tilsynsutvalget for dommere er et disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Dette omfatter alle fagdommere i tingretten, lagmannsrettene, Høyesterett, jordskiftedomstolene og jordskifteoverrettene. Ordningen gjelder foruten de faste embetsdommere, også midlertidige dommere, herunder dommerfullmektiger. Utvalgets viktigste rettesnor er å arbeide for å avdekke forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene.

Aktive medlemmer (pr. 25.02.2020)

  • Turid Ellingsen (medlem)
  • Eva Albertsen Malt (medlem)
  • Arnulf Oleif Prestbakmo (medlem)
  • Aud Helene Marthinsen (varamedlem)
  • Olav Gjelsvik (varamedlem)
  • Solfrid Mykland Fjell (varamedlem)