Det interdepartementale polarutvalg

Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justisdepartementet, Polaravdelingen.

Sammensetningen er endret ved kgl.res. av 3. februar 1979 slik at antall faste medlemmer ble redusert og det i tillegg ble innført en ordning med kontaktpersoner.

Om Det interdepartementale polarutvalg

Opprettet: 1965

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: JD, Polaravd., Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Betegnelse endret og mandat utvidet ved kgl. res. av 6. august 1971. Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justisdepartementet, Polaravdelingen. Sammensetningen er endret ved kgl.res. av 3. februar 1979 slik at antall faste medlemmer ble redusert og det i tillegg ble innført en ordning med kontaktpersoner.

Full mandattekst Det interdepartementale polarutvalg

Aktive medlemmer (pr. 4/23/2021)