Rådet for taushetsplikt og forskning

Rådet for taushetsplikt og forskning er oppnevnt av Justisdepartementet i medhold av forvaltningslovforskriften § 9.

Rådets oppgave fremgår av forvaltningsloven § 13 d og forvaltningslovforskriften § 9:

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 (forvaltningsloven)

§ 13d. (opplysninger til bruk for forsking). 

       Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13.

       Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig.

       Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf.

Forskrift til forvaltningsloven av 15.12.2006 (forvaltningslovforskriften)

§ 9. Rådet for taushetsplikt og forskning

       Før det blir truffet vedtak om å gi opplysninger undergitt taushetsplikt til bruk for forskning eller å avslå en begjæring om å få slike opplysninger, skal saken forelegges for Rådet for taushetsplikt og forskning. Bare Kongen kan frita for taushetsplikt i strid med Rådets uttalelse.

       Dersom departementet eller et annet organ med myndighet som nevnt i § 8 finner det klart at søknaden bør innvilges eller avslås, behøver saken ikke forelegges for Rådet. Ved avgjørelsen av om en sak ikke skal forelegges for Rådet, skal det særlig legges vekt på om de opplysninger det søkes om tilgang til, må anses som følsomme. Ellers bør det legges vekt på om den materialet skal stilles til rådighet for, har betryggende faglig kompetanse eller er undergitt forsvarlig faglig veiledning.

       Saken skal i alle tilfelle forelegges Rådet dersom forskeren skal ta direkte kontakt med de personene opplysningene angår.

       Saker om innsyn i etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestens arkiver og registre forelegges ikke for Rådet.  

Rådets sammensetning

Leder:

  • Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder

Medlemmer:

  • Bjørn Henrichsen, administrerende direktør, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
  • Ivar Fonnes, tidligere riksarkivar
  • Trine Waaktaar, professor, dr. psychol., Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Alle Rådets uttalelser avgis etter en kollegial beslutning.

Sekretær for Rådet er rådgiver/advokat Helga Bysting, telefon: 452 77 776, e-post: helga.bysting@legeforeningen.no.

Adresse

Rådet for taushetsplikt og forskning
c/o Helga Bysting
Den norske legeforening
Postboks 1152 sentrum
0107 Oslo