Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.

Tilsynsrådet planlegger og gjennomfører selv sin virksomhet, under forutsetning om at tilsyn gjennomføres minst to ganger i året. Tilsynsbesøk kan være varslet på forhånd eller skje uanmeldt.

For å kunne utøve tilsynsfunksjonen, har tilsynsrådet rett til å inspisere internatets områder, bygninger eller rom der utlendinger oppholder seg og kreve opplysninger om behandlingen av utlendingene. Dersom utlendingen selv ønsker det, har tilsynsrådet rett til å snakke med denne uten at tilsatte er til stede. Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra utlending eller på eget initiativ.

Mai 2014 ble tingrettsdommer Cathrine Fossen oppnevnt som ny leder av tilsynsrådet. Lagdommer Ørnulf Røhnebæk ble oppnevnt som ny nestleder, og sykepleier Kurt Lyngved ble reoppnevnt som medlem. Seniorskattejurist Ken R. F. Sletmo ble oppnevnt som nytt medlem, og tingrettsdommer Brit Ankill og helsesøster Ellen Marie Spørck ble oppnevnt som nye varamedlemmer.

Tilsynsrådet avgir en årlig rapport som offentliggjøres på denne nettsiden.

Kontaktinfo:

Cathrine Fossen (leder), tlf 61 02 02 00, e-post cathrine.fossen@domstol.no.

 

Årsmeldinger (pdf):