Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.

Tilsynsrådet planlegger og gjennomfører selv sin virksomhet, under forutsetning om at tilsyn gjennomføres minst to ganger i året. Tilsynsbesøk kan være varslet på forhånd eller skje uanmeldt.

For å kunne utøve tilsynsfunksjonen, har tilsynsrådet rett til å inspisere internatets områder, bygninger eller rom der utlendinger oppholder seg og kreve opplysninger om behandlingen av utlendingene. Dersom utlendingen selv ønsker det, har tilsynsrådet rett til å snakke med denne uten at tilsatte er til stede. Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra utlending eller på eget initiativ.

Mai 2014 ble tingrettsdommer Cathrine Fossen oppnevnt som ny leder av tilsynsrådet. Lagdommer Ørnulf Røhnebæk ble oppnevnt som ny nestleder, og sykepleier Kurt Lyngved ble reoppnevnt som medlem. Seniorskattejurist Ken R. F. Sletmo ble oppnevnt som nytt medlem, og tingrettsdommer Brit Ankill og helsesøster Ellen Marie Spørck ble oppnevnt som nye varamedlemmer.

Tilsynsrådet avgir en årlig rapport som offentliggjøres på denne nettsiden.

Kontaktinfo:

Cathrine Fossen (leder), tlf 61 02 02 00, e-post [email protected] Postadresse: postboks 4450, 2326 Hamar

 

Årsmeldinger (PDF):

Om Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum

Opprettet: 2008

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen. Tilsynsrådets mandat og rettigheter fremgår av utlendingsforskriften. Formålet med tilsynene er å se til at oppholdet for utlendingene som er plassert på internatet er i samsvar med lovgivningen. Tilsynsrådet skal se til at utlendingenes rettigheter i henhold til lov og forskrift blir ivaretatt på internatet, og at fullmaktene til å innskrenke rettighetene ikke benyttes i unødvendig omfang eller på en unødvendig streng måte. Det skal ikke føres tilsyn eller kontroll med utlendingsvedtaket og dets grunnlag, kjennelse for pågripelse og fengsling eller forvaltningsavgjørelser. Rammene for Tilsynsrådets virksomhet fremgår av utlendingsforskriften. Tilsynsrådet har selv ansvar for å:  planlegge og gjennomføre sin virksomhet  ta opp forhold rådet finner kritikkverdige  avgi årsrapport og sørge for ffentliggjøring av denne. Det er bestemt at det skal være minst to tilsyn hvert år. Tilsynene kan være anmeldt eller uanmeldt.

Full mandattekst Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum
Til toppen