Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i juni 2020 et nytt tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.

Tilsynsrådet planlegger og gjennomfører selv sin virksomhet, under forutsetning om at tilsyn gjennomføres minst to ganger i året. Tilsynsbesøk kan være varslet på forhånd eller skje uanmeldt.

For å kunne utøve tilsynsfunksjonen, har tilsynsrådet rett til å inspisere internatets områder, bygninger eller rom der utlendinger oppholder seg og kreve opplysninger om behandlingen av utlendingene. Dersom utlendingen selv ønsker det, har tilsynsrådet rett til å snakke med denne uten at tilsatte er til stede. Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra utlending eller på eget initiativ.

Utnevning av medlemmer til tilsynsrådet skjer hvert andre år. 

Tilsynsrådet avgir en årlig rapport som offentliggjøres på denne nettsiden.

Medlemmer av tilsynsrådet:

Lagdommer Pål Morten Andreassen, leder

Overlege Birgit Nanki Johanne Lie, nestleder

Kommunaldirektør Christl Kvam

Advokatfullmektig Mads Harlem  

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup (varamedlem).

Lege Hanne Lossius (varamedlem)

Kontaktinformasjon:

Borgarting lagmannsrett
Avdeling 1
Keysers gate 13
Postboks 8017 Dep.
0030 Oslo

Tlf.: +47 21558004
E-post: pal.morten.andreassen@domstol.no

Årsmeldinger (PDF):

Om Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum

Opprettet: 2008

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Nytt råd blir oppnevnt hvert andre år. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen. Tilsynsrådets mandat og rettigheter fremgår av utlendingsforskriften. Formålet med tilsynene er å se til at oppholdet for utlendingene som er plassert på internatet er i samsvar med lovgivningen. Tilsynsrådet skal se til at utlendingenes rettigheter i henhold til lov og forskrift blir ivaretatt på internatet, og at fullmaktene til å innskrenke rettighetene ikke benyttes i unødvendig omfang eller på en unødvendig streng måte. Det skal ikke føres tilsyn eller kontroll med utlendingsvedtaket og dets grunnlag, kjennelse for pågripelse og fengsling eller forvaltningsavgjørelser. Rammene for Tilsynsrådets virksomhet fremgår av utlendingsforskriften. Tilsynsrådet har selv ansvar for å:  planlegge og gjennomføre sin virksomhet  ta opp forhold rådet finner kritikkverdige  avgi årsrapport og sørge for offentliggjøring av denne. Det er bestemt at det skal være minst to tilsyn hvert år. Tilsynene kan være anmeldt eller uanmeldt.

Full mandattekst Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum