Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess

Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess har ansvar for internasjonalt rettslig samarbeid knyttet til rettsanmodninger, utlevering og arrestordre, og møter også i relevante internasjonale fora. Seksjonen har ansvar for å forvalte og utvikle utleverings- og arrestordreregelverket. Seksjonen har sentralmyndighetsfunksjon for enkelte strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger og er departementets kontaktpunkt for Det europeiske rettslige nettverket. Videre er seksjonen, sammen med seksjon for økonomi og styring, departementets kontaktpunkt overfor Riksadvokatembetet. Seksjonen har også ansvaret for regelverket om voldserstatning og vaktvirksomhet. Seksjonen har også ansvar for ulike erstatningsordninger, som erstatning i anledning strafforfølging, statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Ellen-Sofie Terland.