Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp

Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp (DAR) har som oppgave å forvalte og utvikle regelverket som omhandler domstolene og er, sammen med seksjon for økonomi og styring, departementets kontaktpunkt overfor Domstoladministrasjonen. Seksjonen har også ansvar for regelverket for advokater og andre som yter rettslig bistand, blant annet regler om kvalifikasjonskrav, advokaters rettigheter og plikter og regulering av et effektivt tilsyns- og disiplinærsystem. Videre har seksjonen ansvar for regelverket som gjelder fri rettshjelp, som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov. Seksjonen følger også opp Norges internasjonale forpliktelser innenfor fagfeltet.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Gunhild Sletmoen.