Seksjon for økonomi og styring

Seksjon for økonomi og styring (SØS) har ansvaret for statsbudsjettprosessene, økonomiske analyser, FoU og bygg. Seksjonen har ansvaret for etatsstyring og administrative møter med underliggende virksomheter, koordinere oppfølging av Riksrevisjonens rapporter og annen internadministrasjon i avdelingen. Seksjonen har ansvaret for den faglige oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, rettsgebyrloven og den sivile rettspleien på grunnplanet, herunder forliksrådene.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Sven Olav Gunnerud.