§ 27-2 - Departementet besvarer henvendelse om pbl. § 27-2 om krav til avløp ifm. oppføring av fritidseiendom

Vi viser til henvendelse av 24.03.2017. I henvendelsen spørres det om kommunen har hjemmel til å kreve rensing av avløp ifm. oppføring av fritidshus. Det spørres også om det kan være lov av kraftselskapet å kreve at du betaler andel av etablering av ny transformator fordi eksisterende transformator ikke har stor nok kapasitet.

Departementet er øverste bygningsmyndighet med ansvar for plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå.  Myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er delegert til kommunene og fylkesmennene.

Etter pbl. § 27-2 første ledd må bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent. Der offentlig avløpsledning ligger i nærhet av eiendommen, skal bygningen knyttes til denne. I områder uten offentlig avløp må det søkes utslippstillatelse.

Bestemmelsen innebærer både at bortledning av avløpsvann skal være sikret (herunder privatrettslig) før et tiltak kan settes i gang, og videre at slik bortledning må være i samsvar med forurensingslovens bestemmelser.

Etter pbl. § 27-2 første ledd skal altså bygningsmyndighetene se til at bortledning av avløpsvann er sikret i samsvar med forurensingsloven. I de tilfeller hvor det omsøkte bygget skal knyttes til det kommunale ledningsnettet, direkte eller gjennom et eksisterende stikkledningsanlegg, vil det normalt  ikke være påkrevd med samtykke eller uttalelse fra forurensningsmyndighet.

Dersom tiltaket derimot krever tillatelse etter forurensningsloven eller kommunen i forkant av byggetillatelsen skulle ha vurdert nærmere tiltak i form av vilkår etter forurensningsloven, vil kommunen normalt være både forurensningsmyndighet og bygningsmyndighet. I et slikt tilfelle er det forurensningslovgivningen som gir de materielle bestemmelsene for om utslippstillatelse kan gis. Det som følger av pbl. § 27-2, jf. pbl. § 21-5, at bygningsmyndighetene ikke kan gi byggetillatelse før utslippet er godkjent etter forurensningsloven.

Krav om rensing mv. følger av forurensingsloven. Nærmere informasjon om dette kan du få ved å henvende deg til Miljødirektoratet, http://www.miljodirektoratet.no/ eller Klima- og miljødepartementet.

Strømforsyning (trafostasjoner og elektrisitet) reguleres ikke av plan- og bygningsloven. Spørsmål om slike forhold må rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), https://www.dsb.no/ eller Justis- og beredskapsdepartementet.

Lokal bygningsmyndighet er for øvrig riktig instans for generell veiledning og informasjon i konkrete byggesaker. Nærmere info eller veiledning vil du få ved å henvende deg til bygningsmyndigheten i din hjemkommune eller i kommunen der tiltaket er planlagt utført.