Spørsmål om byggegrenser mot offentlig veg og forholdet til vegloven i regulerte områder

I brevet bes om en avklaring av forholdet mellom plan- og bygningsloven og vegloven når det gjelder eldre reguleringsplaner som ikke inneholder byggegrenser mot offentlig veg.

Departementet viser til fylkesmannens brev 18. juni 2014.

Bakgrunnen er at det er gitt noe motstridende signaler fra sentralt hold om myndigheten til å gi dispensasjon.

Fylkesmannen viser til en rekke uttalelser, blant annet uttalelser i Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) som gjelder byggesaksdelen av loven, og en uttalelse fra 2011 fra det tidligere Kommunal- og regionaldepartementet. Disse uttalelsene er ikke i samsvar med uttalelser om dette fra det tidligere Miljøverndepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oversendte ved brev 16. september 2014 fylkesmannens brev til Samferdselsdepartementet for uttalelse.

Samferdselsdepartementet ga uttalelse i brev 8. desember 2015, på bakgrunn av innhentet uttalelse fra Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet viser til at Vegdirektoratet forholder seg til regelverket slik det er formidlet av det tidligere Miljøverndepartementet. Etter Samferdselsdepartementets oppfatning kan det reises begrunnet tvil om kommunens hjemmelsgrunnlag for å fatte dispensasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven fra byggegrenser som følger av vegloven. Samferdselsdepartementet peker på at kommunen uansett vil være rette myndighet. Samferdselsdepartementet antar at det vil være aktuelt med en klargjøring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets side, eventuelt i samråd med Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet peker på at de uttalelsene som er gitt i forhold til byggesaksbestemmelsene i loven kan skape forvirring om det standpunktet som ble tatt av det tidligere Miljøverndepartementet er riktig. Imidlertid gjelder det spørsmål om virkningen av en reguleringsplan og behandlingen av søknader om dispensasjon fra reguleringsplan, og ikke spørsmål om byggesak. Standpunktet er lagt til grunn i praksis over lang tid, og er formidlet i flere uttalelser i heftet Planjuss 1//2002, 1/2003 og 1/2012, jfr. også brev 27. november 2007 fra Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en nærmere vurdering kommet til at dette standpunktet fortsatt bør opprettholdes. Standpunktet gir en effektiv, samordnet og god løsning på spørsmålet om forholdet mellom reguleringsplaner og veglovens byggegrenser. Det legges derfor fortsatt til grunn at dersom reguleringsplanen ikke har egne byggegrenser, må veglovens byggegrenser på det tidspunkt planen ble vedtatt anses som inkorporert i planen. Søknad om dispensasjon fra disse byggegrensene må da behandles etter plan- og bygningslovens regler om dispensasjon.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Tofte
fagdirektør

Kopi

Samferdselsdepartementet
Direktoratet for byggkvalitet
Fylkesmennene