§ 21-9 Departementet besvarer spørsmål om når 3-årsfristen for bortfall i pbl. § 21-9 begynner å løpe

Vi viser til e-post av 10. april 2018 der dere ber om avklaring på når 3-årsfristen i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-9 første ledd første setning begynner å løpe. Dere påpeker at det kan være en relativt stor forskjell mellom dato for vedtaket og dato for underretning.

Departementets svar

Pbl. § 21-9 første ledd første setning lyder slik:

"Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort".

Ordlyden kan, som dere påpeker, forstås på flere måter. Tidligere plan- og bygningslov § 96 hadde en likelydende bestemmelse. Denne ble tolket slik at fristen startet å løpe fra det tidspunkt tillatelsen ble meddelt tiltakshaver[1]. Ettersom bestemmelsen er videreført i dagens regelverk, legger departementet til grunn at pbl. § 21-9 første ledd første setning må forstås på samme måte.

En slik forståelse vil, etter vår oppfatning, korrespondere med forvaltningslovens system, der en part normalt ikke vil være bundet av et vedtak før vedkommende har mottatt underretning om det. Inntil parten har mottatt underretning, har dessuten forvaltningen adgang til å oppheve eller endre vedtaket, også om det skjer til skade for parten, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav b.[2]

Treårsfristen i pbl. § 21-9 første ledd første setning avbrytes ved at tiltaket blir "satt i gang". Når søknad om byggetillatelse er sendt inn, kan tiltakshaver ikke starte arbeidet med tiltaket før kommunen har gitt tillatelse. Heller ikke mindre tiltak, som isolert sett er unntatt fra søknadsplikten, kan påbegynnes dersom de er en del av det søknadspliktige tiltaket. Før det er gitt tillatelse, kan tiltakshaver i utgangspunktet bare få utført prosjekteringsarbeider, rydding av vegetasjon eller avtaking av matjord[3]

Før tiltakshaver har mottatt byggetillatelsen, har vedkommende verken oppfordring eller anledning til å starte med arbeider som er av en slik karakter at de avbryter fristen. På bakgrunn av dette, mener departementet at 3-årsfristen i pbl. § 21-9 første ledd første setning først begynner å løpe i det tillatelsen er "meddelt tiltakshaver".

Departementet mener endelig at formuleringen "meddelt tiltakshaver" i forarbeidene til pbl. § 21-9, må forstås på samme måte som det tidspunkt vedtaket "er kommet frem til vedkommende part", jf.  forvaltningsloven § 29.

 

 

[1] Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 82

[2] Se bl.a. Frihagens forvaltningsrett Bind 1 (2010), punkt 8.5

[3] Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 83