§ 29-4 tredje ledd bokstav b - Departementet svarer på spørsmål om plassering av støttemur i nabogrense

Tiltakshaver kan søke om tillatelse til oppføring og plassering av støttemur i nabogrense. Kommunen må vurdere konkret om støttemuren er et "lignende mindre tiltak" etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, og om godkjenning til nærmere plassering enn hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd skal gis i det aktuelle tilfellet. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, er støttemuren avhengig av dispensasjon, jf. pbl. § 19-2.

Vi viser til e-post av 7. desember 2021. Du spør om tiltakshaver kan søke om tillatelse til oppføring og plassering av 0,8 meter høy støttemur langs felles grense mot nabo etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-4, slik at det vil være opp til kommunen å vurdere om tiltaket kan godkjennes etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, eller om en slik støttemur er avhengig av dispensasjon etter pbl. § 19-2.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

Tiltakshaver kan søke om tillatelse til oppføring og plassering av støttemur i nabogrense. Kommunen må vurdere konkret om støttemuren er et "lignende mindre tiltak" etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, og om godkjenning til nærmere plassering enn hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd skal gis i det aktuelle tilfellet. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, er støttemuren avhengig av dispensasjon, jf. pbl. § 19-2.

Departementets vurdering og begrunnelse

  1. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering av støttemur enn fire meter, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b

Hovedregelen er at byggverk skal ha avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter, jf. pbl. § 29-4 andre ledd. I plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd åpnes det for at kommunen kan gjøre unntak fra denne hovedregelen og godkjenne plassering nærmere enn 4 meter eller i nabogrense når naboeiendommen "har gitt skriftlig samtykke" (bokstav a) eller ved "oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak" (bokstav b). For saker som kan behandles etter tredje ledd er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.

  1. En støttemur kan være et "lignende mindre tiltak"

Hvilke byggverk som omfattes av begrepet "lignende mindre tiltak" i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b er nærmere definert i byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-4. Dette er "bygninger som verken har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m² og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger". For frittliggende bygninger gjelder størrelsesbegrensningen på 50 m² for at unntaket i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b skal kunne benyttes.

Anlegg og konstruksjoner, herunder støttemurer, faller i utgangspunktet også inn under begrepet "byggverk" i pbl. § 29-4 tredje ledd. For slike tiltak har departementet lagt til grunn at begrensningen på 50 m² i TEK17 § 6-4 gjelder så langt den passer for det konkrete tiltaket, jf. pbl. § 30-4. Se også departementets uttalelse i sak 17/5042 (publisert på regjeringen.no).

  1. Kommunen må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfellet

Kommunen må foreta en konkret vurdering av om begrensningen i TEK17 § 6-4 gjelder for den aktuelle støttemuren, og om den kan anses som et "mindre tiltak" etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b. Kommunen må begrunne vurderingen på en slik måte at det kommer fram hvilke momenter som er tillagt vekt. Relevante momenter kan for eksempel være støttemurens omfang og utforming, slik som lengde, høyde, samlet areal, andel av areal innenfor 4-metersgrensen og plassering i terrenget, se Sivilombudets uttalelse i sak 2017/839 (publisert på sivilombudet.no).

Departementet vil for ordens skyld presisere at kommunen ikke plikter å godkjenne nærmere plassering. Det følger av ordlyden "kan" i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b at det er opp til kommunens skjønn å vurdere om slik godkjenning skal gis. Kommunen står derfor fritt til ikke å gi godkjenning selv om vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Ved overprøving av kommunens vurdering skal statsforvalteren som klageinstans legge stor vekt på det kommunale selvstyret, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd.

  1. En støttemur som ikke er omfattet av unntaket er avhengig av dispensasjon

Dersom støttemuren ikke er omfattet av unntaket i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, er tiltaket avhengig av dispensasjon. Det er strenge vilkår for dispensasjon fra § 29-4 andre ledd. Vilkårene må vurderes konkret av kommunen i det enkelte tilfellet. Vi viser til departementets rundskriv H-8/15 punkt 6 for en nærmere redegjørelse for relevante momenter ved vurderingen av om dispensasjon kan gis.