§ 29-4 - Departementets tolkingsuttalelse av "lignende mindre tiltak", jf plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4 tredje ledd

Vi viser til e-post av 13. november 2017. I henvendelsen bes det om definisjon av "lignende mindre tiltak", jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd. Spørsmålet stilles i forbindelse med etablering av et frittliggende svømmebasseng på 35 m2, som er nedsenket i terrasse, og som ønskes plassert 1 m fra nabogrense. Det spørres også om støttemur kan inngå i definisjonen.

Departementet er øverste bygningsmyndighet og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå.

Departementet bemerker

1. Lovens utgangspunkt - plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 andre og tredje ledd

Utgangspunktet i pbl. § 29-4 andre ledd er at byggverk skal oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde. Andre avstandsgrenser kan følge av plan eller forskrift. Kravet til avstand fra nabogrensen gjelder både byggverk og andre varige konstruksjoner og anlegg.

Pbl. § 29-4 tredje ledd inneholder en unntaksbestemmelse som innebærer at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i annet ledd, eller i nabogrense. Unntaksbestemmelsen kan benyttes:

• når eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke jf. bokstav a, eller
• ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og liknende mindre tiltak, jf. boktav b

Det er en forutsetning for unntaket at tiltaket må være frittliggende, det vil si at det ikke er bygningsmessig forbundet med annen bygning på samme tomt.

 2. Begrepet "mindre tiltak", jf.pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b

Begrepet "mindre tiltak" er nærmere definert i byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-4 som:

"bygninger som verken har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m2 og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger".

Bestemmelsen bruker betegnelsen "bygning". I pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b er ordlyden endret til "byggverk". Både anlegg og konstruksjoner, herunder terrengoppfyllinger og støttemurer, faller inn under betegnelsen "byggverk". For slike tiltak legger derfor departementet til grunn at begrensningen på 50 m² i utgangspunktet kommer til anvendelse, men kun så langt den passer for det konkrete tiltaket, jf. pbl. § 30-4.

3. Er et svømmebasseng å anse som et "mindre tiltak" etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b

Etter deparementets vurdering oppfyller et nedsenket svømmebasseng som beskrevet, isolert sett definisjonen i TEK17 § 6-4 og kan defineres som "lignende mindre tiltak", etter pbl. § 29-4.

En støttemur har for sin del ikke noe måleverdig areal, men kan også være omfattet og må vurderes av kommunen i det enkelte tilfellet. For tiltak som ikke omfattes av reglene om unntak fra søknadsplikt, f.eks. en mindre forstøtningsmur som plasseres nærmere nabogrensen enn 1 meter, jf. SAK10 § 4-1 første ledd bokstav e nr. 6, hvor det eksplisitt er tatt stilling til tiltakets omfang med hensyn til avstand til nabogrense, høyde og lengde, vil bestemmelsen i pbl. § 29-4 komme til anvendelse.

Vi bemerker at dersom det er fastsatt egne bestemmelser om tillatt avstand fra nabogrense i byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 (tiltak som ikke krever søknad og tillatelse), gjelder ikke avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd. Når slike tiltak oppfyller kravene i SAK10 § 4-1 er det følgelig ikke nødvendig med særskilt godkjenning fra kommunen.