§ 12-7 Henvendelse om rekkefølgekrav knyttet til spleiselag

I brevet bes om Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av om det er anledning til å knytte rekkefølgekrav til en ideell andel av et tiltak.

Vi viser til brev 10. august 2015, og til møte 18. september 2015.

I brevet bes om Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av om det er anledning til å knytte rekkefølgekrav til en ideell andel av et tiltak. Det pekes på at behovet for slike rekkefølgekrav har oppstått i forbindelse med større transformasjonsområder, der det skal gjennomføres større tiltak som ikke fysisk kan deles opp, for eksempel nedgraving av høyspentlinjer, større veiprosjekter med teknisk infrastruktur i bakken og park med flerbrukshall.

Det er i brevet hit grundig redegjort for rettskilder og praksis angående tolkingen av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10. Av ordlyden i bestemmelsens andre punktum framgår at det kan gis rekkefølgebestemmelser om at "utbygging i et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert."

Rammen for hvilke rekkefølgebestemmelser som kan gis i denne sammenheng framgår av ordene "tilstrekkelig etablert", og som da må være konkretisert i planen. Som vist til i brevet hit har det fra departementet vært godtatt at et tiltak er sikret opparbeidet etter en slik rekkefølgebestemmelse dersom det ved inngåelse av utbyggingsavtale eller ved byggesøknaden er kontraktsrettslige forpliktelser som til sammen finansierer tiltaket. Departementet har lagt til grunn at det ikke vil være anledning til kun å oppfylle en andel av et rekkefølgekrav, jfr. blant annet uttalelser i rundskriv H-2/05 om utbyggingsavtaler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke se at det er grunnlag for å endre den tolkingen departementet har lagt til grunn i forhold til denne typen rekkefølgekrav. Departementet legger derfor til grunn at det i en rekkefølgebestemmelse ikke gyldig kan fastsettes at kravet om rekkefølge anses oppfylt for en eiendom dersom eiendommen bidrar med en ideell andel av finansieringen. Det kreves derfor fortsatt dispensasjon dersom det skal tillates bygging før hele rekkefølgekravet er sikret.


Departementet ser at spørsmålet om rekkefølgekrav reiser aktuelle problemstillinger, og at det kan være behov for å vurdere dette nærmere i forbindelse med det pågående arbeidet med forenklinger i plan- og bygningsloven.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Tofte
fagdirektør