Forurensningsloven

LOV 1981-03-13 nr 06 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser