Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet 7. mai 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd og § 32 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov