Forsiden

Forskrift om birøkt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. april 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 8, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 19 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Endringer: Endret ved forskrifter 3 juni 2009 nr. 596, 2 sep 2009 nr. 1150, 30 april 2013 nr. 428.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov