Forskrift om endring av forskrift 27. april 2001 nr. 437 om tiltak mot sjukdommer på bier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) § 33 første ledd jf § 19 tredje ledd og delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 27.april 2001 nr. 437 om tiltak mot sjukdommer på bier gjøres følgende endringer:

Definisjonene av region B og region C i § 3 skal lyde:

Region B: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, unntatt kommunene Lund og Soknedal.

Region C: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og kommunene Lund og Soknedal i Rogaland.

§ 18 annet ledd skal lyde:

For å forebygge spredning av trakémidd er det forbudt å overføre fullt utviklede bier (imago) fra sone B1 til andre deler av landet.

§ 18a skal lyde:

Unntatt fra forbudene i § 18 første ledd er overføring av :

  1. brukt bimateriell som ikke har vært i kontakt med bier de siste 7 døgn.
  2. nye, lyse vokstavler som kun inneholder egg og embryoer og som er kontrollert av avsender og funnet fri for varroamidd.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov