Forskrift om endring i flere forskrifter som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2020 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, § 11 og § 18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413, lov 28 november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) mv. § 2, § 8, § 9a og § 14, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) § 30, § 31, § 32 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 1975 nr. 2 og delegeringsvedtak 11. februar 2011 nr. 137, Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd, lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 14, § 15, § 16, § 17 siste ledd, § 19, § 20 jf. § 25, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 15, § 17, § 18, § 21, § 22, § 23, § 31, § 33 og § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2016 nr. 723 og delegeringsvedtak 25. mai 2018 nr. 763, forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 9 annet ledd, § 18 første ledd, § 19 annet ledd og § 22 annet ledd og delegeringsvedtak 28. mai 2015 nr. 555, forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 67 og § 69, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 nr. 1–3, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 andre ledd, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. delegeringsvedtak 2. desember 2016 nr. 1426, lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 16, § 17, § 18, § 20, § 23, § 24, § 26 nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 10, § 39, § 40, § 42, § 43, § 48 og § 50, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592 og omorganiseringsvedtak 27. april 2018 nr. 638, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, jf. delegeringsvedtak 23. desember 1988 nr. 1073, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6, forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen § 13, § 14 og § 15, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29 og § 31, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 190, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 191, Stortingets årlige budsjettvedtak, delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen § 13 og delegeringsvedtak 17. september 2018 nr. 1473, Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen, lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum, § 3 tredje ledd og § 10 første ledd annet punktum og forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 1, Stortingets vedtak 18. juni 1998 om jordbruksoppgjøret, forskrift 17. januar 2012 nr. 56 om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 11 fjerde ledd, lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18, § 60 femte ledd annet punktum, § 76, § 77 og § 81, og lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr § 2 og § 3.

Ikrafttredelse - 01.01.2021

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov