Lov om jord (jordlova)

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1995-05-12-23 Lov om jord (jordlova).

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser