Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juli 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov