Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 22. oktober 2007 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Endringar: Endra ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 30 juni 2015 nr. 824.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov