Forskrift om endring i pristilskuddsforskriften

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. august 2022 med hjemmel i lov lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov