Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2010 nr. 1554, 23 des 2011 nr. 1502, 5 juli 2013 nr. 866, 16 des 2013 nr. 1558, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 okt 2015 nr. 1221, 20 juli 2016 nr. 940.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov