Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

Landbruks- og matdepartementet har 19. desember 2008 fastsatt forskrifter om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), om formidling av pristilskudd til landbrukssektoren (formidlingsforskriften), samt om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Vår ref.: 200801494

Landbruks- og matdepartementet har sett et behov for en revisjon av regelverket for pristilskuddene i landbrukssektoren. Departementets forslag innebærer utkast til to nye forskrifter på området for pristilskudd: forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren og forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren. Som en konsekvens av forslaget foreslås det at gjeldende regler om utmåling av tilskudd rendyrkes som bestemmelser som bare skal fremgå av jordbruksavtalen. En annen konsekvens av forslaget er at det må vedtas en egen forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr. Denne inneholder imidlertid ikke realitetsendringer av betydning.

Departementets utkast til ny samlet forskrift om pristilskuddene er en sammenslåing av flere gjeldende forskrifter for ordninger som i dag defineres som pristilskudd, dvs. distrikts¬tilskudd, grunntilskudd, frakttilskudd, prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og tilskudd til norsk ull.

Utkastet til ny forskrift om formidling av pristilskudd til landbrukssektoren regulerer forholdet til de omsetningsledd som formidler pristilskudd til produsentene.

Vedlagt følger utkast til forskrifter som regulerer vilkår knyttet til pristilskuddene og om formidling av slike pristilskudd, samt forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr. For å illustrere hvordan utmålingsreglene er tenkt gjennomført har departementet utarbeidet utkast til endringer i jordbruksavtalens kap. 5. Det presiseres at de foreslåtte endringene i jordbruks¬avtalen formelt sett ikke omfattes av denne høringen. Som et hjelpemiddel for å vise sammenhengen mellom gjeldende regelverk og departe¬mentets forslag, er det også utarbeidet en regelverksmatrise som viser sammenhengen mellom någjeldende og foreslåtte bestemmelser.

Høringsinnspill sendes til Landbruks- og matdepartementet.

Høringsfrist er 1. desember 2008. 

 

 


Med hilsen


Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                          Siv Tanja Durteste  
                                                                                          rådgiver

 


Vedlegg: 6

Høringsnotat
Vedlegg 1: Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren
Vedlegg 2: Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren
Vedlegg 3: Forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr
Vedlegg 4: Utkast til endringer i jordbruksavtalen kap. 5 Pristilskudd
Vedlegg 5: Regelverksmatrise

Animalia
Denafo AS
Fatland Gjestal Ull AS
Finansdepartementet
Fiskå Mølle AS
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
GENO
Helios Engros AS
HOFF Norske Potetindustrier BA
Holli Mølle v/Trygve Næsje
Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund
Konkurransetilsynet
Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KIO)
Kvelde Mel AS
Kystlam AS
Lantmännen Mills
Limousine Unik Norge
Meieribransjens Landsforbund
Miljøverndepartementet
Møllehuset AS
Mørk Engebretsen Invest AS
NHO Mat og Bio
NHO Mat og Drikke
Norges Bondelag
Norges Pelsdyralslag
Norgesfôr AS
Norgesmøllene
Norilia
Norkorn
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Fjørfelag
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sau og Geit
Norske Felleskjøp
Norsvin
Nortura BA
Nærings- og handelsdepartementet
Q-meieriene AS
Småbedriftsforbundet
Stangeland Mølle
Statens landbruksforvaltning
Tine BA
TYR
Unikorn AS
Volda Elektriske Mylne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund