Høring - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike tilskudd

Landbruks- og matdepartementet har 19. desember 2008 fastsatt forskrifter om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), om formidling av pristilskudd til landbrukssektoren (formidlingsforskriften), samt om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har sett et behov for en revisjon av regelverket for pristilskuddene i landbrukssektoren. Departementets forslag innebærer utkast til to nye forskrifter på området for pristilskudd: forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren og forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren. Som en konsekvens av forslaget foreslås det at gjeldende regler om utmåling av tilskudd rendyrkes som bestemmelser som bare skal fremgå av jordbruksavtalen. En annen konsekvens av forslaget er at det må vedtas en egen forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr. Denne inneholder imidlertid ikke realitetsendringer av betydning.