Forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfô

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. § 3, § 5 og § 6. Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no