Forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt

Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. februar 2000 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tilhørende lov