Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov