Forskrift om tilskudd til kjøttproduksjon

Fastsatt av Landbruksdepartementet den 29.09.1998 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (Jordloven) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endret ved forskrift 30. juni 2000 (i kraft 1. juli 2000) og ved forskrift 18. oktober 2000 (i kraft 1. juli 2000).

Tilhørende lov