Forskrift om tilskudd til mjølkeproduksjon

Fastsett av Landbruksdepartementet 26. august 1999 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endra 30 juni 2000 nr. 707, 2 juli 2001 nr. 987, 26 sep 2001 nr. 1123. Endra 19. desember 2001.

Tilhøyrande lov