Historisk arkiv

Forskrift om endringer i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26.09.2001 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, jf. kgl. res. 12. mai 1995 nr. 413.

I

I forskrift 26. august 1999 nr. 965 om tilskott til mjølkeproduksjon gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 nytt annet punktum skal lyde: ”Småskala foredling av geitemjølk etter forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk 1> blir likevel ikkje omfatta.”

1. Jf. forskrift 26.09.2001 nr. x om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk.

§ 3 første ledd nytt nr. 4 skal lyde: ”nytta til småskala foredling etter forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk”

§ 3 nytt tredje ledd skal lyde: ”Forskrifta gjeld og tilskott til produksjon av geitemjølk etter forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk § 6.”

§ 5 annet ledd nr. 2 skal lyde: ”produsert innafor … , eller nytta til småskala foredling jf. § 3 første ledd nr. 4.”

§ 5 annet ledd nytt nr. 4 skal lyde: ”produsert innafor bruket sin produksjonsrett til geitemjølk”

4. Jf. forskrift 26.09.2001 nr. x om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk.

Overskriften til § 6 skal lyde: ”§ 6. Særlege vilkår ved heimeforedling eller småskala foredling.”

§ 6 første ledd nytt annet punktum skal lyde: ”Ved småskala foredling av geitemjølk etter forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk, må foredlinga foregå på eller i nærleiken av eit av dei bruka som samarbeidar.”

§ 11 tredje ledd første punktum skal lyde: ”Ved heimeforedling og direkte sal eller småskala foredling etter forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk, jf. § 6, betalar Statens landbruksforvaltning via meieriselskapet ut tilskott på grunnlag av innsendte salsoppgåver frå brukaren.”

§ 14 fjerde ledd første punktum skal lyde: ”Mjølkeprodusentar med heimeforedling og direkte sal eller småskala foredlingetter forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk som ikkje har avtale om rapportering med meieriselskap, rapporterer direkte til Statens landbruksforvaltning.”

II

Endringene trer i kraft straks.

Tilhørende lov